επιστροφή στην αρχική σελίδα

Και εξήλθεν ο μιαρός Βάαλ εκ της παρατάξεως Νεφελίμ και τον Χαμσεναχνού κυρίαρχον της Γης επεχείρησε να ανακηρύξει, αφού πολέμαρχος εκ των Ελ δεν εμφανίζετο. Και τότε εξ ουρανού άνωθεν του όρους Ερμόν λευκός ίππος ενεφανίσθη και ο επιβαίνων επ’ αυτόν φέρων τα σύμβολα του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών έμπροσθεν του Χαμσεναχνού εστάθη, μαύρη περιβολήν φέρων και λεπίδαν ατσάλινη, όπως υπό του Βάαλ ορίσθη. Και δήλωσεν ότι Πολέμαρχος του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών ήταν και εξουσίαν είχε εκ μέρους των Ελ να αγωνισθεί.

Και εγέλασεν ο Χαμσεναχνού ο πολέμαρχος ο Μέγας δια το μικρόν μέγεθος του αντιπάλου. Και μεγάλη αγωνία στο όρος Ερμόν επικρατούσε, αφού ο Ζην σώας τας φρένας δεν είχε λόγω της ευαρέστου πράξεως του Βάαλ.

Και μάχη εγένετο μεταξύ του όρους Ερμόν δυτικά του Αραντίς της πόλης της μεγάλης. Και επέπεσεν Χαμσεναχνού επί του Πολέμαρχου του φέροντος τα σύμβολα του τριαδικού Άκρου των αιτίων και των αιτιατών. Και παν γένος Νεφελίμ επεφήμη δια την νίκην αυτού και μήτηρ Λαμασθού εκ του Δαλάι Σαγκάρ αφιχθείσα κραυγήν ανεφώνησε μεγάλην δια να σταματήσει η μάχη δια την ανομίαν του Πολεμάρχου του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών, αφού γνώριμος εις αυτήν ήτο και γνώσιν της ισχύος αυτού είχε και δια τον υιόν της τον αγαπητόν Χαμσεναχνού εις αγωνίαν ευρίσκετο.

Και απόρησαν Νεφελίμ πάντες δια το πώς μπορούσε ο φέρων την μαύρην περιβολήν να νικήσει τον Χαμσεναχνού, τον οποίον ούτε ο Ζην δεν ήρχετο να αντιμετωπίσει και προέτρεπαν τον Χαμσεναχνού να αφανίσει τον μιαρό ιππέα. Και ο επιβαίνων εις το ίππον επί του Χαμισεναχνού επέπεσεν με ορμήν απαράμιλλην και δια της κυρτής λεπίδος την κεφαλήν αυτού απέκοψεν και παν γένος Νεφελίμ ετρομοκρατήθη δια την ταχύτηταν και την ακρίβειαν του φέροντος την μαύρην περιβολήν. Και φωνή ηκούσθη από το όρος Ερμόν και καλούσε παν γένος Νεφελίμ να αποχωρήσει και πάντες οι πολέμαρχοι και οι πολεμιστές ήθελον την κεφαλήν του φέροντος τα σύμβολα του Τριαδικού Άκρου να αποκόψουν και η μήτηρ Λαμασθού ματαίως καλούσε τους υιούς αυτής να απομακρυνθούν από τον φέροντα την περιβολήν την μαύρην. Και πολλοί δεν ήκουσαν αυτήν και επέπεσον επί του ιππέος, ώστε δια γυμνών χειρών να τον διαμελίσουν. Και κλαυθμός μέγας εγένετο μεταξύ των γένων Νεφελίμ, καθώς αυτοί αφανίζονταν από τον φέροντα τα σύμβολα και το σπαθί και ο θάνατος αυτών τελευτήν ουκ είχε.

Και επείσθη τότε Βάαλ ο Σοφός από την μητέρα Λαμασθού να απομακρύνει τον στρατό τον μέγα και οι Ελ απορούσαν δια το ποιος ήταν ο φέρων την περιβολήν την μαύρην και προσπαθούσαν τον Ζήνα να συνεφέρουν προστατευμένοι πίσω από την Αιγίδα την λαμπρή.

Και υποχώρησαν οι Νεφελίμ ακούγοντας τον Βάαλ και στους πρόποδες του Ερμόν μόνοι οι ευγενείς Μπαχομέχ έμειναν, το ακέφαλο σώμα του Χαμσεναχνού εκζητούντες και λέγοντες ότι και πάλι θα συναντηθούν εκδίκησιν απαιτούντες. Και ο επιβαίνων εις το ίππον απεκρίθη εις γλώσσαν πατέρων Μπαχομέχ·Ερι γε σίμι”, όπερ σημαίνει ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.

Και απεσύρθησαν πάντες Νεφελίμ και ειρήνην εις περιοχήν Ερμόν δια 40 ημέρας και πάλι επέβαλον και ο ιππέας εχάθη, όπως ακριβώς ενεφανίσθη.

(μια μάχη από το παρελθόν; - απόσπασμα από τα μαύρα βιβλία, παρατηρήστε ότι αυτοχαρακτηρίζονται ευγενείς οι Μπαχομέχ)


Δύο λόγια για αυτά: Παραχωρήθηκε από το Νόμο του Θεού σε έναν άνθρωπο να μεταφέρει στον κόσμο μερικές πληροφορίες για έναν πολεμιστή του Θεού. Αντί αυτού για εμπορικούς σκοπούς έφτιαξε μια σειρά βιβλίων τα οποία δεν είναι γραμμένα από τον ίδιο. Για παράδειγμα ο "Δελφικός" οδηγός επιβίωσης δεν είναι γραμμένος από κάποια δελφική αδελφότητα όπως ισχυρίζεται, αλλά από έναν ερευνητή. Για όποια ή όποιο αμφιβάλλει για το τελευταίο εδώ (εικ.1, εικ.2, εικ.3) θα δείτε εικόνες από το βιβλίο σε έγχρωμη μορφή, κάτι που δεν υπάρχει στα βιβλία που είναι τυπωμένα χωρίς χρώματα.

Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας προκύπτει ότι ο εκδότης των βιβλίων που μιλούν για τον πολέμαρχο του Θεού είναι ψευδοπροφήτης έστω και ασυνείδητος, κάτι που φαίνεται από τη φράση που έλεγε ή λέει ακόμα ο άνθρωπος αυτός. (κατά Λουκά ΚΑ'-21): 

6 εἶπε, «Αὐτὰ ποὺ βλέπετε, θὰ ἔλθουν ἡμέρες ποὺ δὲν θὰ μείνῃ πέτρα ἐπάνω σὲ πέτρα ποὺ νὰ μὴ γκρεμισθῇ».

7 Ἐκεῖνοι ἐρώτησαν, «Διδάσκαλε, πότε λοιπὸν θὰ γίνουν αὐτὰ καὶ ποιό θὰ εἶναι τὸ σημεῖον, ὅταν πρόκειται νὰ γίνουν αὐτά;».

8 Αὐτὸς εἶπε, «Προσέχετε νὰ μὴ πλανηθῆτε, διότι πολλοὶ θὰ ἔλθουν εἰς τὸ ὄνομά μου καὶ θὰ λέγουν, «Ἐγὼ εἶμαι» καὶ «Ὁ καιρὸς ἐπλησίασε». Μὴ τοὺς ἀκολουθήσετε.

8 δ επε· βλπετε μ πλανηθτε· πολλο γρ λεσονται π τ νματ μου λγοντες τι γ εμι κα καιρς γγικε. Μ ον πορευθτε πσω ατῶν.

Τα βιβλία που αναφέρονται στους Ελοχίμ και τους Νεφελίμ περιέχουν πάρα πολλές σκόπιμες ανακρίβειες για πολλά πνευματικά και μη θέματα :

 • Ένα από αυτά είναι πως ο πρώτος Ελοχίμ είναι ο καλούμενος πολέμαρχος του Θεού. Από τον Αιώνιο Αρχικό Ελοχίμ που είναι ο Κύριος προήλθαν και οι υπόλοιποι Ελοχίμ. Έτσι τουλάχιστον τον αποκαλούν οι ίδιοι. Είναι και αρχηγός του τάγματος τους, σε αντίθεση με τα άλλα τάγματα όπως των Σεραφείμ ή των Χερουβείμ όπου αρχηγοί είναι οι πιο άξιοι Άγγελοι του τάγματος τους. Ο Πρώτος Ελοχίμ είναι ο πρώτος που δημιούργησε ο Κύριος. Ονομάζεται και Παλαιός των ημερών. Κατεβαίνει τμήμα της ψυχής του σε ένα αμαρτωλό κόσμο όταν χρειάζεται να επανέλθει ο κόσμος αυτός στο Θεό. Ένα τμήμα της ψυχής μπαίνει σε έμβρυο και γεννιέται όπως και κάθε άνθρωπος, δεν κατακερματίζεται σε 200-300 μέρη που ενώνονται και διαχωρίζονται. Δε γίνεται να βρίσκεται σε στάση, κανείς Άγγελος δε χρειάζεται να βρίσκεται σε στάση για να βρίσκεται και σε έναν κόσμο με σώμα. Αυτό σε αντίθεση με τους ανθρώπους των μυστηρίων, που κάνουν το διαχωρισμό από το σώμα, πηγαίνοντας στην 5η διάσταση με την ψυχή τους και φαίνονται σαν να κοιμούνται ή να είναι σε στάση. Με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές 'εμφορεύουν' όπως το λένε οι ίδιοι έναν άνθρωπο ή ζώο και τον κινούν όπως εκείνοι επιθυμούν χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο ίδιος-α. Αυτόν που πήγαν να παρουσιάσουν ως τον πρώτο Ελοχίμ είναι απλά ένας από τους 'κυρίους' που θα διαβάσετε παρακάτω. Αυτοί χρειάζονται την ενέργεια-δύναμη των ανθρώπων που τους θαυμάζουν και τη χρησιμοποιούν κάνοντας και μαύρη μαγεία για σκοπούς που εξυπηρετούν τα δικά τους σχέδια. Υπήρξαν εποχές όπου τμήμα ενός Ελοχίμ κατέβηκε στη Γη και βοήθησε στον πόλεμο εναντίων του κακού και των σκοτεινών. Οι Ελοχίμ δε ντύνονται σα νίντζα ούτε φοράνε στολές με Λ, καθώς ΔΕΝ είναι Έλληνες. Υπάρχει γλώσσα των Αγγέλων εντελώς ακατανόητη στα δικά μας αυτιά που ουδεμία σχέση έχει με τα ελληνικά. Όχι, οι Έλληνες δεν αποτελούν το κέντρο του σύμπαντος και όπως και οι υπόλοιποι πολιτισμοί έχουν την ηγεσία τους σε ένα ήλιο.

 • Οι Άγγελοι δεν είναι ασώματοι, δεν είναι πνεύματα, ούτε και τζίνι να τους καλούν και να κάνουν το θέλημα του οποιουδήποτε. Έχουν σώμα που τους επιτρέπει να βρίσκονται από τις διαστάσεις του ουρανού έως τη δική μας τρίτη διάσταση όταν χρειαστεί να εκτελέσουν κάποια αποστολή. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Αβραάμ ετοίμασε φαγητό σε τρεις Αγγέλους και έφαγαν. Ο Λωτ επίσης φιλοξένησε δύο Αγγέλους στο σπίτι του, ενώ οι υπόλοιποι κάτοικοι ήθελαν να ασελγήσουν πάνω τους. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος Άγγελος Του κύλισε το λίθο που σφράγιζε το μνήμα και ενημέρωσε τις δύο Μαρίες που έτρεξαν να τον δουν αναστημένο. Στο γεροντικό υπάρχουν πολλές ιστορίες όπου Άγγελοι εμφανίζονται σε ασκητές της ερήμου και συνομιλούν μαζί τους.

 • Ένα άλλο είναι πως υπάρχει συμβούλιο που συμμετέχουν μαζί ιεραρχίες του Θεού και του σκότους οι οποίες δικάζουν τις υποθέσεις των ανθρώπων, κάτι αδύνατο καθώς οι Iεραρχίες Του δεν συνεργάζονται μαζί τους. Σύμφωνα με τα βιβλία αυτά, το συμβούλιο είχε ιδρυθεί πολλές χιλιετίες πριν και το ακρωνύμιο του (ΙΚΑ) αποτελείται από αγγλικές λέξεις, κάτι που είναι επίσης αδύνατο μιας και η αγγλική γλώσσα είναι σχεδόν σύγχρονη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει από την παλαιά εποχή κάποιοι από τους Αιγύπτιους και Έλληνες ψευτοθεούς που μπορούν να δικάζουν και να 'τιμωρούν' τους ανθρώπους στη γη, αν φυσικά παραχωρεί ο Κυρίος και οι Αγγέλοι του και εφ όσον έχουν κάνει αμαρτίες οι άνθρωποι. Κάποιοι από τους 'θεούς' στη μ.Χ εποχή συνεργάζονται με τις στοές που θα διαβάσετε παρακάτω ή τις έχουν ιδρύσει. Ευτυχώς για όλες και όλους μας ο Κύριος κατέχει τα κλειδιά του θανάτου και του άδου, μετά τη θυσία που έκανε για εμάς και όχι οι των στοών.

 • Το περίφημο σπαθί που είναι η λόγχη του πεπρωμένου, και που υπάρχει χιλιάδες χρόνια πριν σταυρωθεί ο Κύριος και που μετατρέπεται μια σε σπαθί και μια σε λόγχη ή ταξιδεύει στο χρόνο είναι μια ακόμα απάτη των στοών. Το σπαθί εκείνο όντως έχει δει πόλεμο. Η δε λόγχη βρίσκεται στο Βατικανό μαζί με πολλά άλλα λείψανα και βιβλία του Χριστιανισμού. 

 • Ο Σαμαέλ που παρουσιάζουν ως το Σατανά είναι ένας Άγγελος Κυρίου ο οποίος κατέβηκε μαζί με άλλους Αγγέλους στη Γη (μόνο ένα μικρό τμήμα κατεβαίνει σε κάποιο κόσμο) και στην προσπάθεια του να φέρει τον κόσμο αυτό σε ισορροπία, έχασε τη μάχη με το κακό και έπεσε στην κόλαση. Υπήρξε ένας από τους σκοτεινούς για αρκέτα χρόνια. Μετά από πολύ καιρό επέστρεψε στην επιφάνεια της Γης, στο Θεό και άνοιξε τη Γνωστική κίνηση μαζί με άλλους στη Γη ώστε να περάσει το μήνημα της αναγκαιότητας της διάλυσης των παθών και τον τρόπο που μπορεί να γίνει. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως όταν δύο Έλληνες που άνηκαν στη Γνωστική Κίνηση και ασχολούνταν με τη διάλυση των παθών επισκέπτηκαν τον Άγιο Παϊσιο, εκείνος τους χάϊδεψε στα κεφάλια, τους είπε συνεχίστε και τους άφησε να φύγουν χωρίς να τους πει κάτι άλλο. Ο Σαμαέλ στα βιβλία του συγκέντρωσε όλη την εσωτερική γνώση του κόσμου, μαζί με δικές του γνώσεις. Έβαλε πάρα πολλά στοιχεία που δεν ήταν ακριβή υπό την καθοδήγηση των μασόνων και της λευκής αδελφότητας της δύσης (βλέπε παρακάτω), κάποια μαγικά και άλλα μη Χριστιανικά. Ο ίδιος ελεγχόταν από τους ψευτοθεούς της Αιγύπτου (βλέπε παρακάτω), σε αντίθεση με το ουράνιο μέρος που πέρασε αυτά που ήθελε σε εμάς. Τον έκλεισαν κατά τα δικά τους δεδομένα (βλέπε παρακάτω). Αλλιώς δε θα τον άφηναν να ανοίξει την κίνηση. Τον προόριζαν για να γίνει ο Μαϊτρέγια, ώστε να φέρουν την πανθρησκεία κάτι που δεν άφησε ο ίδιος από τον ουρανό να γίνει. Ο ίδιος έλεγε για τα πρώτα βιβλία του: 'Αν μπορούσα θα τα έκαιγα'. Στην κίνηση μπήκαν και πολλά άτομα που ανήκουν στις στοές που διαβάζετε σε αυτή τη σελίδα και τελικά έκλεισε στη Γη. Έφυγε από τη ζωή από καρκίνο, έχοντας αρκετά προβλήματα υγείας, όπως γίνεται συνήθως με ανθρώπους που τους πολεμάει το κακό. Δε χρειάζεται πολύ νοημοσύνη για να καταλάβει κανείς ότι αν ήταν ο διάβολος δε θα πάθαινε κάποια αρρώστια, και θα γινόταν ένας παγκόσμιος ηγέτης με εξουσία σε αυτόν τον κόσμο.

 • Επίσης αναφέρουν ότι η λευκή αδελφότητα αποτελείται από σκοτεινές ιεραρχίες ή Νεφελίμ που ζουν στις αβύσσους. Yπάρχει λευκή αδελφότητα της γης εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Έχουν ανθρώπινη μορφή και οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στην 5η διάσταση και όχι στις υποδιαστάσεις. Η κύρια τους εργασία είναι να οδηγούν όποια ψυχή ενδιαφέρεται προς τη διάλυση των παθών και την απελευθέρωση από την αμαρτία. Ζούσαν και στην Ατλαντίδα και έφυγαν όταν καταποντίστηκε από το Νόμο του Θεού εξ` αιτίας της θανάτωσης των προφητών που είχε στείλει εκεί ο Κύριος για να ελέγξουν τους κατοίκους της, αφού είχαν στραφεί στη μαγεία και στα πάθη. Διέσωσαν μερικούς κατοίκους που δεν είχαν πέσει πνευματικά και κατέφυγαν στο Θιβέτ. Δεν εμφανίζονται στον κόσμο. Δε γνωρίζω για το ανατολικό, αλλά το δυτικό κομμάτι της ωστόσο που είχαν εκπαιδεύσει, έχει παρακμάσει και είναι ενάντιο στον Κύριο. Ηγέτης του είναι ένας Μαϊτρέγια ή ψευδοχριστός από τους πολλούς που υπάρχουν ή θα εμφανιστούν στον κόσμο μας. Έκει υπάγεται και η μασονία. Ας μη γελιόμαστε, σε όλες αυτές τις ομάδες που αναφέρω βοηθούν κάποιο άτομο στον πνευματικό τομέα εφ` όσον εξυπηρετεί τα σχέδια τους. Αν παρεκλίνει από αυτά το καταστρέφουν όσο και αν παραχωρήσει ο Θεός.

 • Παρεμπιπτόντως τα χάλκινα βιβλία - αν τελικά υπάρχουν - πάνω στα οποία έχει χτιστεί αυτή η προπαγάνδα είναι παραποιημένη ιστορία από τα ακασικά αρχεία της Γης. Στα ακασικά αρχεία βρίσκεται όλη η πραγματική ιστορία του πλανήτη και του κάθε ανθρώπου. Αυτά βρίσκονται στην 6η διάσταση και μπορεί να τα επισκεπτεί οποιαδήποτε και οποιοσδήποτε το ζητήσει από το Θεό εφ` όσον κατέχει το απαραίτητο ποσοστό συνείδησης που να του - της επιτρέπει να το κάνει.

 • Οι κάτοικοι της Ατλαντίδας που ήταν αφιερωμένη στον Ποσειδώνα (Ποσειδωνία λεγόταν τότε) ήταν Έλληνες όπως και όλος ο πλανήτης ήταν ελληνικός και λάτρευαν τους ίδιους 'θεούς' με αυτούς που λάτρευαν ή λατρεύουν ακόμα οι κάτοικοι της Ελλάδας. Αυτοί που σώθηκαν συνέχισαν στην Ελλάδα την πτωτική πορεία τους αφου εξακολουθούσαν να λατρεύουν κάποιους ανεπτυγμένους ανθρώπους-μύστες-δασκάλους ως 'θεούς' οι οποίοι υποεξελίσσονταν μαζί με τους υπόλοιπους μετατρεπόμενοι σε σκοτεινούς.

 • Ας δούμε τι είναι αυτοί οι 'θεοί' της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Στο βίο του Αγίου Γεωργίου διαβάζουμε:

  Τότε ο του Χριστού μάρτυς Γεώργιος ήγειρε την δεξιάν του χείρα προς το είδωλον του Απόλλωνος και είπε: ΄Θέλεις συ, είδωλον άψυχον, να λάβης, ως θεός, από εμέ θυσίαν;" Μετά δε τον λόγον έκαμε και τον σταυρόν του. Το δε δαιμόνιον, το οποίον κατώκει εις το είδωλον, δια μεγάλης φωνής είπε: "Δεν είμαι εγώ θεός, ούτε άλλος τις από εμάς. Μόνο αυτός τον οποίον συ κηρύττεις είναι Θεός αληθινός. Ημείς δε είμεθα άλλοτε άγγελοι και λόγω της υπερηφανείας μας εγίναμεν διαβόλοι, από τότε δε περιπαίζομεν τους ανθρώπους από τον φθόνον μας και μας προσκυνούσιν ως θεούς."

  Αυτό σε αντίθεση με τους Αγγέλους στον ουρανό που είναι πολύ ταπεινοί (Αποκάλυψη ΚΒ'):

  8 Κγ ωννης κοων κα βλπων τατα. κα τε κουσα κα βλεψα, πεσα προσκυνσαι μπροσθεν τν ποδν το γγλου το δεικνοντς μοι τατα.

  9 Κα λγει μοι· ρα μ· σνδουλς σο εμι κα τν δελφν σου τν προφητν κα τν τηροντων τος λγους το βιβλου τοτου· τ Θε προσκνησον.

  Όπως καταλαβαίνετε δεν γεννήθηκαν οι 'θεοί' από την ένωση Αγγέλων ή Ελοχίμ με γυναίκες της Γης, αλλά έπεσαν κάποιοι Άγγελοι και έκαναν τους 'θεούς' ή άφηναν να εννοηθεί ότι είναι στους πολύ μικρής πνευματικότητας κατοίκους της. Επίσης κάποιοι κάτοικοι της Γης που χρησιμοποίησαν αυτά που τους δίδαξαν οι Άγγελοι, απέκτησαν πνευματικές αρετές και προσποιούνταν και εκείνοι τους 'θεούς'.

  (Ιερεμίας 46) 25 Ο Κύριος του σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: θα τιμωρήσω τον Άμων, θεό των Θηβών και την Αίγυπτο με τους θεούς της και τους βασιλιάδες της, το Φαραώ και όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται.

  Ο Κύριος μέσω του προφήτη Του Ιερεμία που ξεκίνησε το προφητικό έργο το 627 π.Χ. λέει ότι θα τιμωρήσει το 'θεό' Άμων των Θηβών που έδρασε το 2000 π.Χ. !!!!!!!, καθώς και τους υπολοίπους 'θεούς'. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός από το 750 π.Χ ως Ζευς Άμμων. Όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για τους ίδιους διαβόλους με διαφορετικά ονόματα, που ζουν αιωνίως σε άλλη διάσταση. Τον Άμων 'συμβουλεύτηκε' και ο Αλέξανδρος ο Γ' όταν ζήτησε χρησμό από το μαντείο. Οι δε χρησμοί είναι οι επικοινωνίες των μέντιουμ όλων των εποχών με τους 'θεούς'. Φυσικά και τον παραπλάνησαν ως συνήθως λέγοντας του ότι είναι υιός του Ζευ, ώστε να κάνει το θέλημα τους. Το ίδιο κάνουν ακόμα και στους υπόλοιπους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα (βλέπε παρακάτω).

  6 Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς. β' ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο. γ' καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη. δ' οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ μετ᾿ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί.

  Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για υιούς του Θεού και όχι για Αγγέλους. Το πιθανότερο είναι να αναφέρεται στο ανθρώπινο μέρος των Αγγέλων που κατεβαίνει σε ένα κόσμο. Αυτοί έχουν και γεννητικά όργανα. Οι γίγαντες είναι προφανώς καθώς λέει το κείμενο άνθρωποι ονομαστοί με πνευματικές εξουσίες. Το προσωνύμιο γίγαντες δηλαδή πηγαίνει στο πνευματικό μέρος και όχι στο ανάστημα. Δε γίνεται και ανατομικά ένα έμβρυο γίγαντα να χωρέσει στη μήτρα μιας γυναίκας.

Για να καταλάβετε το λόγο για τον οποίο γράφτηκαν αυτού του είδους τα ψέματα, θα πρέπει να γνωρίσετε από ποιους δόθηκαν αυτές οι πληροφορίες στον εκδότη αυτόν τον οποίο χρησιμοποίησαν όπως και πολλούς άλλους και άλλες καθώς αυτή είναι η τεχνική τους. Πρόκειται για μυημένους ή ιεροφάντες των Ελευσινίων μυστηρίων (η ομάδα Ε) που αρχικά απέκτησαν εξουσίες από το Θεό για να πολεμήσουν το κακό και να κυβερνήσουν την Ελλάδα και των ιπποτών της Μάλτας με έμβλημα το λευκό σταυρό σε μαύρο ρούχο που βρίσκονται σε διαμάχη με τη μασονική στοά που έχει ή είχε κάποτε ως έμβλημα το μαύρο σταυρό σε λευκό ρούχο και 'ζουν' (βλέπε παρακάτω) και στη μονή Ταξιαρχών του Μανταμάδου. Οι της Μάλτας έχουν βγάλει μια δική τους έκδοση της Αποκάλυψης, όπου εγκαθιδρύουν μια ελληνική κοσμοκρατορία.

Στα Ελευσίνια μυστήρια ανήκαν και τα άτομα της Φιλικής εταιρίας, για τα οποία ο Καποδίστριας είχε την ακόλουθη γνώμη "ωθούν την Ελλάδα προς τον όλεθρον … ελεεινοί … αφαιρούντες νυν το χρήμα των αφελών ψυχών … προφυλαχθήτε από τοιούτους άνδρας". Όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν η κατάληξη του Καποδίστρια. Το σχέδιο του Νόμου του Θεού για την Ελλάδα μέσω του Καποδίστρια ήταν να κάνει την Ελλάδα μια πνευματική Ελβετία που δε θα μπορούσε να αλωθεί ξανά από κανένα κράτος. Δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται στη σημερινή εποχή η χώρα. Για να ξέρετε ποιοι ευθύνονται. Ίσως τους είχατε δει και στην τηλεόραση πριν μερικά χρόνια να υπόσχονται 'πετροδολάρια' για να αγοράσουν το χρέος της χώρας. Σε αντίθεση με ότι πιστεύουμε και για να μην έχουμε αυταπάτες η Ρωσία τελικά έδωσε στην Ελλάδα την ανεξαρτησία της και την αναβίωσε ως κράτος και πάλι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Αν αναρωτιέστε πως είναι δυνατό να λειτουργούν τα Ελευσίνια μυστήρια ή αυτά της Αιγύπτου αφού δεν υπάρχουν στον κόσμο μας πλέον και δε μπορούμε να τα δούμε η απάντηση είναι ότι λειτουργούν στην 4η και στην 5η διάσταση, αφού τα έκλεισε ο Νόμος του Θεού στο φυσικό κόσμο. Στην 4η διάσταση χρειάζεται αρκετή συνειδητή προσπάθεια για να πάει κάποιος. Στην 5η όμως πηγαίνουμε όλες και όλοι αν και ασυνείδητα όταν το σώμα κοιμάται και η ψυχή βγαίνει από αυτό. Χρειάζεται να προσέχουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της ημέρας που βρίσκεται η σκέψη μας, καθώς όταν βγαίνει η ψυχή κατά τη διάρκεια του ύπνου, θα πάει στις τοποθεσίες που σκεπτόμασταν έντονα την ημέρα.

Οι μασόνοι έχουν ξέφυγει εντελώς από το Θεό και λατρεύουν κάποιον ματς (μια μαύρη ιεραρχία που ονομάζεται Μπαφομέτ), έχοντας στραφεί στη σατανική πλευρά. Έχουν κάνει στη διδασκαλία τους ακόμα και το Θεό κάτι συμβολικό, καθώς και πολλά από αυτά που αναφέρει ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Το Άγιο Πνεύμα λένε ότι είναι το σεξ!! Ο Θεός απέκτησε όνομα στη Γη αφού ενσαρκώθηκε: Ιησούς Χριστός και είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ενώ εκείνοι πολεμούν τον Κύριο αναφέρουν στα βιβλία τους ότι μπορεί να γίνει κάποιος-α Άγγελος μέσα από τη διδασκαλία τους! Το πολύ να φτάσει κάποιος ή κάποια μέχρι εκεί που είναι οι ίδιοι, στο αστρικό. Αναφέρουν ότι στο πρώτο φίδι αν θυμάμαι καλά ανοίγουν τα φτερά της ψυχής, δηλαδή πριν γίνει κάποιος ολοκληρωμένος άνθρωπος με ψυχή όπως λένε μπορεί να γίνει Άγγελος. Από την ανατολική παράδοση έχουν υιοθετήσει τη μητέρα κουνταλίνι και τον πατέρα. Στην ουσία πρόκειται για τη δύναμη που ονομάζεται και φίδι και υπάρχει μέσα στους ανθρώπους. Στην ινδική παράδοση είχε γραφεί μεταφορικα η άνοδος του φιδιού ως το ταξίδι της μητέρας-γυναίκας προς το σύζυγο της. Αργότερα με την παρακμή όλα αυτά θεοποιήθηκαν και έγιναν αντικείμενο λατρείας. Είναι απλά μια δύναμη του ανθρώπου που έχει τοποθετηθεί εκεί από το Θεό. Μισούν τους Χριστιανούς και το Χριστό και θέλουν να τους εξαφανίσουν, όπως φαίνεται και από τα πρωτόκολλα των 'σοφών' τους, που στη σημερινή εποχή έγιναν 'η μεγάλη επανεκίννηση'. Προς το παρόν φαίνεται να έχουν επιτύχει το σκοπό τους αφού η εκκλησία στη γη διοικείται από αυτούς και όπως είχε προφητέψει και ο αββάς Παμβώ έχει χάσει το πνευματικό της χαρακτήρα. Μέχρι και από τη χρονολόγηση έχουν καταργήσει σιγά σιγά με αφετηρία τη Βρετανία και τη wikipedia το όνομα Του, δηλαδή από π.Χ και μ.Χ σε κάτι του τύπου π.κ.ε. και π.κ.π. Αποτελούν κύριο μέρος της νέας τάξης πραγμάτων και φυσικά όπως γράφουν και τα πρωτόκολλα τους όλα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας όπως και η ΝΤΠ και οτιδήποτε άλλο δεν εξυπηρετεί τα σχέδια τους.

Οι μυημένοι και δάσκαλοι που προέρχονται από τα μυστήρια της μασονικής Αιγύπτου συνεργάζεται με αυτούς των Ελευσινίων. Συναντιούνταν ή συναντιούνται στην Πέτρα της Ιορδανίας και αποφασίζουν για τις τύχες μας. Από αυτούς προέρχονται και οι επικοινωνίες των Ολυμπίων ψευτοθεών που έχουν γίνει βιβλία και έχουν πλανήσει αρκετούς. Διαβάστε για αυτά εδώ. Η τακτική όλων αυτών των στοών-μυστηρίων είναι να χρησιμοποιούν την αφέλεια των ανθρώπων και να παραπλανούν εξυψώνοντας την υπερηφάνεια και κάνοντας να πιστεύουμε ότι είμαστε είτε γνωστοί αρχάγγελοι όπως ο Μιχαήλ ή ο Γαβριήλ, ο πολέμαρχος του Θεού, είτε μετενσαρκώσεις διαφόρων γνωστών ατόμων του παρελθόντος όπως κάποιος 'θεός' ή 'θεά', ο Μέγας Αλέξανδρος και η Ρωξάνη, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα κ.α. Έχω γνωρίσει διαφορετικές περιπτώσεις ατόμων που είναι σίγουροι πως ήταν ο Αλέξανδρος σε παλαιότερη ύπαρξη. Ιδιαίτερη προσοχή για να μη χάσουν και αυτές την ψυχή τους, θα πρέπει να δώσουν όσες γυναίκες έχουν εξαπατηθεί και πιστεύουν ότι είναι η Παναγία ή αγνές όπως η Παναγία.

Αυτό συμβαίνει και επειδή κάνουν μαγεία επάνω στις ψυχές. Πλανούν επίσης εμφανιζόμενοι ως ο πατέρας ή η μητέρα μας σε όνειρα και οράματα με σκοπό να κατευθύνουν τις ψυχές που τους εμπιστεύονται. Αυτό συνέβαινε από την αρχαία εποχή. Στην πραγματικότητα εμφανίζονται αυτά τα άτομα των στοών και όχι κάποιος δικός μας ή Άγγελοι, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Μπορούν έτσι εύκολα να τις κατευθύνουν, να τις κινήσουν ή ακόμα και να τις καταλάβουν και τελικά να οδηγηθούν στην απώλεια.  

Τι λέει η Αποκάλυψη Ιησού Χριστού για την πνευματικότητα της Αιγύπτου; (Αποκάλυψη ΙΑ'):

8 Τὰ πτώματά των θὰ ἀφεθοῦν εἰς τὴν πλατεῖαν τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἡ ὁποία ἀλληγορικῶς καλεῖται Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριός των ἐσταυρώθηκε.

Δηλαδή Αίγυπτος=Σόδομα αν δε γίνεται κατανοητό.

Tί λέει η Παλαιά Διαθήκη για τις ιέρειες που υπάρχουν σε αυτούς τους ναούς; (Ησαΐας 66):

17 Και λέει ο Κύριος: "Αυτοί που κάνουν καθαρμούς και ετοιμάζονται μες στους ειδωλολατρικούς κήπους για να μπουν, αυτοί που μια ιέρεια ακολουθούν που μές στη μέση στέκεται, αυτοί που τρώνε κρέας χοιρινό, το κρέας των ερπετών ή και των ποντικιών, όλοι αυτοί θα εξοντωθούν. Γνωρίζω ακριβώς τις πράξεις και τα σχέδια τους.

Αυτές οι στοές ιδρύθηκαν μερικούς αιώνες μετά την ίδρυση του Χριστιανισμού. Τότε ο Χριστιανισμός περιείχε πολύ εσωτερική διδασκαλία, την οποία αφού χρησιμοποίησαν οι των στοών, την έβγαλαν από την Εκκλησία ώστε να εξουσιάζουν κατά τη δική τους βούληση τους ανθρώπους και να μην γνωρίσουν οι Χριστιανοί την αλήθεια. Είναι λυπηρό αλλά στη Γη, υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ μυστικών στοών ή αδελφοτήτων, με κύριο σκοπό την εξουσία και όχι τη δικαιοσύνη, την αγάπη και την ισότητα και ένας πόλεμος όλων των στοών εναντίων του Κυρίου.

Πολλοί και πολλές από αυτούς τους σκοτεινούς ή μη που έχουν και εξουσίες γυρίζουν από πλανήτη σε πλανήτη με διαστημοπολοια μολύνοντας τους. Όταν βρουν κάποιο πλανήτη χαμηλής πνευματικότητας που πηγαίνει για ολική τιμωρία, διδάσκουν μαύρες διδασκαλίες και παριστάνουν τους Θεούς. Έτσι συνέβη και στη Γη στο μακρινό παρελθόν. Επικρατεί ένας φαύλος κύκλος στον κόσμο αυτό, Άγγελοι και τα υπόλοιπα τάγματα του Θεού κατεβαίνουν να βοηθήσουν, μπλέκονται με τους προηγούμενους που είχαν έρθει να βοηθήσουν και τώρα έχουν φύγει από το Θεό και κάποιους από τους γηγενείς που άνηκαν και εκείνοι κάποτε στα τάγματα του Θεού, πέφτουν στα πάθη παγιδεύονται εδώ και παγιδεύουν και άλλες ψυχές με τη σειρά τους κ.ο.κ. Πολλοί γίνονται και σκοτεινοί. Έχουν κάνει πολλά γήινα μέρη Αγγέλων και γνωστών Αρχαγγέλλων υποχείρια τους, βάζοντας εκείνοι τα όρια στα πάθη που πρέπει να πολεμήσει ο ασκούμενος-η των, και όχι ο Κύριος και οι Αγγέλοι Του, με αποτέλεσμα να πέφτουν και να ξαναπέφτουν οι αδερφοί και στον Κύριο να μη γυρίζουν, μέχρι και να Τον πολεμούν και να μην το αντιλαμβάνονται αν και με συνείδηση και εξουσίες. Κάποιοι ή κάποιες από αυτούς έχουν συνείδηση αυτού που κάνουν και οι υπόλοιποι-ες όχι.

Αναλύοντας και τον παραπάνω μύθο - μάχη από το παρελθόν βλέπουμε ότι στο μακρινό παρελθόν οι Έλληνες και ο Ζην ήταν σε πόλεμο με το κακό. Ο Βάαλ είναι μια ιδιαίτερα κακή ψυχή με πολύ ισχυρη μαύρη μαγεία και από τους παλιούς μαύρους. Τον συναντούμε και στην Παλαιά Διαθήκη να έχει πλήθος ιερέων και ακολούθων στον εβραϊκό κόσμο και να επεμβαίνουν προφήτες όπως ο Ηλίας για να τον αντιμετωπίσουν.

Έτσι ο Ζην εμφανίζεται να μην έχει σώας τας φρένας από τη μαγεία που δέχθηκε. Αργότερα θα πέσει και ο ίδιος στα πάθη και ειδικά σε αυτό της μοιχείας, κάτι που φαίνεται και από τη μυθολογία και θα γίνει ένας από τους σκοτεινούς τραβώντας και άλλους μαζί του προς τα κάτω. Οι στοές αυτές χρησιμοποιούν πολλά στοιχεία από την αρχαία εποχή φέρνοντας και μια νεοειδωλολατρία, που στην ουσία είναι σατανολατρεία αφού πλέον οι περισσότεροι από αυτούς ούτε ανθρώπινη μορφή έχουν.

Ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισε τον αληθινό Θεό και προσπάθησε να Τον διδάξει στον κόσμο, ο Σωκράτης τον καταδίκασαν σε θάνατο. Το ίδιο έκαναν ή προσπάθησαν να κάνουν και στον κύριο που βλέπετε παραπάνω, στον Αλέξανδρο τον Γ' του οποίου η αποστολή ήταν να κλείσει τις πύλες των σκοτεινών και να ιδρύσει ένα μεγάλο Χριστιανικό κράτος που θα εμπεριείχε και τον πολιτισμό των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος είναι ο μόνος Έλληνας που αναφέρεται ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη από τον προφήτη Δανιήλ. Αυτό δεν άρεσε βέβαια στους 'θεούς' και τον δολοφόνησαν (αφού είχε παραδοθεί στα πάθη και είχε χάσει την προστασία του Θεού) με σκοπό να έχουν την κυριαρχία της αυτοκρατορίας, την οποία διασκόρπισε ο Θεϊκός Νόμος χρησιμοποιώντας τις τελευταίες λέξεις που βγήκαν από το στόμα του. "Τω κρατίστω".

Κατάφεραν να πλανήσουν ακόμα και τον Πατήρ Σάββα που συνεργαζόταν με τον εν λόγω εκδότη και δεν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε. Είναι αρκετά επικίνδυνοι αφού ως μέρη Αγγέλων ή δασκάλοι-μυημένοι που έχουν αποστατήσει από το Θεό έχουν εξουσία πάνω στις ψυχές. Είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο ότι στους τελευταίους καιρούς θα πλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί. Ο Κύριος στους πρώτους μ.Χ. αιώνες έδωσε εξουσία στους Αγίους του με το σημείο του Σταυρού να γκρεμίζουν τα αγάλματα που απεικόνιζαν τα άτομα αυτά που έχουν θεοποιήσει τον εαυτό τους και κάποιοι από αυτούς επιζούν ως τις ημέρες μας σε άλλη διάσταση. Τα μέρη Αγγέλων στη Γη-δασκάλοι-μυημένοι συνιστούν την κυβέρνηση της χώρας.

Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι αυτή των πολιτικών και θρησκευτικών αρχηγών της Ελλάδας που γνωρίζουμε όλες και όλοι. Παρεμπιπτόντως κάποια μέλη των γήινων κυβερνώντων ασχολούνται με νεκρομαντεία και παίρνουν εντολές από απόλυτα μαύρες στοές όπως αυτή που έχει το Ταλμούδ για ευαγγέλιο. Οι ακόλουθοι των τελευταίων κάνουν ιδιαίτερα άσχημη μαύρη μαγεία χρησιμοποιώντας ανθρώπινο αίμα και αδρενοχρώμιο που προέρχεται κυρίως από παιδιά. Συνολικά και οι δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας, τόσο του εσωτερικού (κάθε κράτος έχει μια ομάδα ατόμων που την κυβερνούν στους εσωτερικούς κόσμους) όσο και του φυσικού κόσμου δεν έκαναν κάτι για την Εκκλησία μας και υιοθέτησαν το σχέδιο των στοών που την ήθελαν κλειστή και φιμωμένη. Ο λόγος που δεν έκαναν κάτι είναι ότι πολεμούν τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και τους συνέφερε να χαθεί η πίστη σε Εκείνον. Μια ζωντανή Εκκλησία θα ανέτρεπε μεταξύ άλλων και την ηλιθιότητα της ψευτοπανδημίας, ένα σχέδιο των σκοτεινών για να εξοντώσουν όσους καλούς Χριστιανούς υπάρχουν και να προωθήσουν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Μια απλή λιτάνευση των εικόνων στην οποία θα συμμετείχε η πλειοψηφία των πιστών θα ήταν αρκετή. Αυτή είναι και η ουσία της Εκκλησίας, οι πράξεις και όχι οι ομιλίες.

Ενώ οι του εσωτερικού κόσμου έπρεπε να πολεμούν το κακό, λόγω της πτώσης τους το έχουν αφήσει να δρα ανεξέλεγκτα και προσπαθούν να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια και όχι αυτό του Κυρίου και να διαλύσουν όσους Αγγέλους Κυρίου έχουν απομείνει στη Γη και προσπαθούν να υλοποιήσουν την Αποκάλυψη, που είναι και το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο αυτό, δηλαδή η ολοκληρωτική συντριβή του κακού όπως μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο της. Η Αποκάλυψη ξεκίνησε από τον ίδιο τον Κύριο στον κόσμο αυτό, αφού είναι τόσο μαύρος ώστε να μη μπορούσε να βρεθεί κάποιος Άγγελος Του για να το κάνει.

Το επαναλαμβάνω: Οι στοές αυτές ανήκουν στη μαύρη πλευρά, όποια και όποιας τις ακολουθεί είναι στο δρόμο της απώλειας.

Οι πληροφορίες που διαβάζετε προέρχονται κυρίως από έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε νοερά στις σχολές αυτές. Εκείνοι ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν όπως και τους υπόλοιπους και όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και θέλησε να φύγει τον κρατούσαν παρά τη θέληση του για χρόνια, τον βασάνιζαν, προσπαθούσαν και προσπαθούν ακόμα να τον εξοντώσουν. Δε σεβάστηκαν ποτέ την ελεύθερη βούληση που έχει ορίσει ο Κύριος. Το ίδιο συμβαίνει ή θα συμβεί με όσους και όσες προσπάθησαν ή προσπαθούν να φύγουν από τα 'μυστήρια' και τις στοές αυτές, καθώς έχουν αρνηθεί τον Κύριο και τιμωρούνται με αυτόν τον τρόπο. Αν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός ακόμα στη ζωή και με την ψυχή του ακέραια αυτό οφείλεται στην Παναγία μας και στον Κύριο μας Ιησού Χριστό.

Αν φέρετε στο μυαλό σας τα λόγια του Κυρίου ότι δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από το δάσκαλο του, εύκολα μπορείτε να καταλάβετε ότι ακολουθώντας την κοσμοθεωρία των ανθρώπων που έχουν γράψει αυτού του είδους τα βιβλία μπορείτε να γίνετε το πολύ όπως οι ίδιοι και αντίθετοι με τον Κύριο.

Τι λέει ο ίδιος ο Θεός για τις σχολές αυτές του εσωτεριστικού τύπου όπου κυριαρχεί η υποκρισία και η βρωμιά και δε μπορεί να υπάρξει σωτηρία εκεί;

8 Ὅλοι ὅσοι ἦρθαν πρὶν ἀπὸ ἐμέ, εἶναι κλέπται καὶ λῃσταί, ἀλλὰ τὰ πρόβατα δὲν τοὺς ἄκουσαν.

9 Ἐγὼ εἶμαι ἡ πόρτα· ὅποιος θὰ μπῇ δι’ ἐμοῦ, θὰ σωθῇ καὶ θὰ μπαίνῃ καὶ θὰ βγαίνῃ καὶ θὰ βρίσκῃ βοσκήν.

10 Ὁ κλέπτης δὲν ἔρχεται παρὰ γιὰ νὰ κλέψῃ καὶ νὰ σφάξῃ καὶ νὰ καταστρέψῃ. Ἐγὼ ἦλθα διὰ νὰ ἔχουν ζωὴν καὶ νὰ τὴν ἔχουν ἄφθονη.

11 Ἐγὼ εἶμαι ὁ βοσκὸς ὁ καλός. Ὁ βοσκὸς ὁ καλὸς θυσιάζει τὴν ζωήν του διὰ τὰ πρόβατα.

12 Ὁ μισθωτός, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι βοσκός, καὶ τὰ πρόβατα δὲν εἶναι δικά του, βλέπει τὸν λύκον νὰ ἔρχεται καὶ ἀφήνει τὰ πρόβατα καὶ φεύγει, καὶ ὁ λύκος τὰ ἀρπάζει καὶ τὰ σκορπίζει,

13 διότι εἶναι μισθωτὸς καὶ δὲν τὸν μέλει διὰ τὰ πρόβατα.

14 Ἐγὼ εἶμαι ὁ βοσκὸς ὁ καλός καὶ γνωρίζω τὰ δικά μου   καὶ γνωρίζομαι ἀπὸ τὰ δικά μου.

15 ὅπως μὲ γνωρίζει ὁ Πατέρας καὶ γνωρίζω καὶ ἐγὼ τὸν Πατέρα – καὶ θυσιάζω τὴν ζωήν μου διὰ τὰ πρόβατα.

16 Ἔχω καὶ ἄλλα πρόβατα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι ἀπὸ αὐτὴν τὴν μάνδρα· πρέπει νὰ φέρω καὶ ἐκεῖνα καὶ θὰ ἀκούσουν τὴν φωνήν μου καὶ θὰ γίνῃ ἕνα ποίμνιον, ἕνας βοσκός.

17 Διὰ τοῦτο ὁ Πατέρας μὲ ἀγαπᾶ, διότι θυσιάζω τὴν ζωήν μου, διὰ νὰ τὴν πάρω πάλιν.

18 Κανεὶς δὲν μοῦ τὴν ἀφαιρεῖ, ἀλλὰ ἐγὼ οἰκειοθελῶς τὴν θυσιάζω· ἔχω ἐξουσίαν νὰ τὴν θυσιάσω καὶ ἔχω ἐξουσίαν πάλιν νὰ τὴν πάρω. Αὐτὴν τὴν ἐντολὴν ἔλαβα ἀπὸ τὸν Πατέρα μου».

Είσαστε ελεύθερες και ελεύθεροι να ακολουθήσετε το δρόμο των Ευαγγελίων ή των ανθρώπων αυτών.

Όποια και όποιος θέλει πραγματικά να πολεμήσει υπέρ του Θεού, θα πρέπει να έχει υπ' όψιν ότι για να γίνει πολεμιστής ή πολεμίστρια Του θα χρειαστεί να εξαλείψει πολλά από τα πάθη-ελαττώματα που έχει. Μην ανησυχείτε εάν είστε ηλικιωμένες ή ηλικιωμένοι ή σε κακή φυσική κατάσταση καθώς αυτά διορθώνονται πολύ εύκολα όταν θέλει Εκείνος. Η ταπείνωση είναι αυτό θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Χωρίς καθαρότητα ψυχής και κυρίως αγνότητα δεν γίνεται να πολεμήσουμε, αφού οι σκοτεινοί επιτίθονται χρησιμοποιώντας τα πάθη μας εναντίων μας. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη κεφ.19, 8 & 14 μόνο οι Άγιοι άνθρωποι θα είναι στο πλευρό του καθημένου επί του λευκού ίππου, καθώς αναφέρεται σε ανθρώπους που φορούν λευκά φωτεινά ενδύματα τα οποία υποδηλώνουν τη φώτιση και τις αρετές του Αγίου Πνεύματος.

ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε επίσης:

Ερμηνεία της Αποκάλυψης

Επιβίωση κατά την εποχή της Αποκάλυψης

Μοιραστείτε τη σελίδα αυτή μέσω:

facebook twitter pinterest Linkedin e-mail